ابوذر امرانی

مربی دانشکده علوم انسانی


نام: ابوذر امرانی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: زبان انگلیسی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a . e m r a n i @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی
ایران
1400
کارشناسی ارشد
مترجمی زبان انگلیسی
علامه طباطبایی
ایران
1386
کارشناسی
مترجمی زبان انگلیسی
علامه طباطبایی
ایران
1384

دروس ارائه شده 5 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
زبان پیش دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
واحد رامسر
یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
8 تا 16
کارشناسی
زبان تخصصی حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
واحد رامسر
یکشنبه - دو شنبه - سه شنبه
8 تا 16
کارشناسی
زبان تخصصی عمران - عمران، عمران - نقشه برداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
واحد رامسر
یک شنبه - دوشنبه - سه شنبه
8 تا 16
کارشناسی
زبان تخصصی معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
واحد رامسر
یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
8 تا 16
کارشناسی
زبان خارجه عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
واحد رامسر
یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه
8 تا 16
کارشناسی

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
شهریور 1400
تاکنون